Hướng dẫn Chi hỗ trợ Đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do Covid-19